Gebruikersvoorwaarden | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden
De Parkinson Vereniging

U kunt deze gebruikersvoorwaarden afdrukken of opslaan (pdf versie).

Versie                  1.0
Datum                 10 september 2014 

ARTIKEL 1: DEFINITIES

De in de Gebruikersvoorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij elders in de Gebruikersovereenkomst en/of Gebruikersvoorwaarden een betekenis wordt toegekend. 

 1. De Parkinson Vereniging: De Parkinson Vereniging, gevestigd te Bunnik en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40476519;

 2. Account: de persoonlijke online omgeving welke door De Parkinson Vereniging aan Gebruiker ter beschikking wordt gesteld met als doel het Platform en de Diensten te kunnen gebruiken;

 3. Dienst: de mogelijkheid tot het aanmaken van een Persoonlijk Parkinson Dossier door Gebruiker, het ontvangen van ondersteuning en het ontvangen van informatie die door De Parkinson Vereniging middels het Platform worden aangeboden en waarvoor een Gebruikersovereenkomst wordt gesloten;

 4. Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen De Parkinson Vereniging en Gebruiker krachtens welke De Parkinson Vereniging de Dienst zal uitvoeren en waarvan de Gebruikersvoorwaarden onderdeel uitmaken;

 5. Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie De Parkinson Vereniging een Gebruikersovereenkomst aangaat met betrekking tot het gebruik van het Platform en/of de Dienst en lid is van De Parkinson Vereniging;

 6. Gebruikersvoorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document;

 7. Ledenovereenkomst: de overeenkomst tussen De Parkinson Vereniging en Gebruiker krachtens welke Gebruiker een lidmaatschap afneemt en De Parkinson Vereniging het Platform beschikbaar stelt waarvan de Gebruikersvoorwaarden onderdeel uitmaken;

 8. Platform: de afgesloten omgeving waarin de Gebruiker toegang kan krijgen tot de Diensten zoals aangeboden door De Parkinson Vereniging, hieronder valt tevens de Website;

 9. Website: www.parkinson-vereniging.nl dan wel subdomeinen en andere extensies van de betreffende domeinen. 

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID EN RANGORDE

 1. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van het Platform en maken integraal onderdeel uit van iedere Gebruikersovereenkomst.

 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Gebruiker die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Gebruikersvoorwaarden zijn voor De Parkinson Vereniging alleen bindend indien en voor zover deze door De Parkinson Vereniging uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING VAN GERBUIKERSOVEREENKOMST

 1. De Gebruikersovereenkomst tussen De Parkinson Vereniging en Gebruiker komt tot stand nadat Gebruiker een Account heeft aangevraagd en De Parkinson Vereniging deze aanvraag elektronisch dan wel schriftelijk heeft bevestigd. Hierbij is de in het Platform aangegeven omschrijving van de Dienst bindend.

 2. De Parkinson Vereniging is te allen tijde gerechtigd een aanvraag te weigeren, zij is daarbij niet gehouden de redenen in dit verband te vermelden.

 3. Nadat de aanvraag voor een Account is bevestigd, verkrijgt Gebruiker zo spoedig mogelijk toegang tot het Platform op grond van de daarvoor gesloten Gebruikersovereenkomst. De Dienst is enkel via het Platform te benaderen. 

ARTIKEL 4: GEBRUIK VAN HET PLATFORM

 1. Het Platform wordt door De Parkinson Vereniging aangeboden met als doel om Diensten aan te bieden aan Gebruiker.

 2. Voor zover mogelijk levert De Parkinson Vereniging het Platform “as-is”, wat betekent dat zij geen garanties geeft over de werking van het Platform.

 3. Om toegang tot het Platform te verkrijgen en de Diensten te gebruiken, zal Gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen van De Parkinson Vereniging nadat Gebruiker de registratie van het Account heeft voltooid.

 4. De Parkinson Vereniging verstrekt Gebruiker hierbij en op grond van de Gebruikersovereenkomst een beperkt gebruiksrecht voor het Platform. Dit recht is gebonden aan Gebruiker en kan niet worden overgedragen.

 5. Gebruiker dient de toegang tot zijn Account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient Gebruiker het wachtwoord strikt geheim te houden. De Parkinson Vereniging mag ervan uitgaan dat alle handelingen vanaf het Account van Gebruiker na aanmelding met zijn gebruikersnaam en wachtwoord, onder zijn leiding en toezicht gebeurt. Gebruiker is aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij Gebruiker bij De Parkinson Vereniging tijdig heeft gemeld dat een ander zijn wachtwoord kent en De Parkinson Vereniging in staat is om toegang tot het Account te blokkeren.

 6. Met de Dienst verwerkt De Parkinson Vereniging mogelijk persoonsgegevens. Gebruiker geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de Dienst.

 7. De Parkinson Vereniging waarborgt de privacy van Gebruiker: Persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, De Parkinson Vereniging daar bij wet toe verplicht is of nadat er expliciet toestemming is gegeven voor het eenmalig verstrekken van Persoonsgegevens. Raadpleeg de privacyverklaring van De Parkinson Vereniging voor meer informatie. 

ARTIKEL 5: GEBRUIKSREGELS

 1. Het is verboden het Platform te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via het Platform van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het aanmaken van Accounts onder andermans naam of het zich op andere wijze voordoen als een ander.

 2. Daarnaast is het verboden via het Platform:

   1. onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;

   2. informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is;

   3. informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);

   4. informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;

   5. de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van Persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie.

 3. In het bijzonder (maar niet uitsluitend) is het verboden het Platform negatief te (laten) beïnvloeden of met behulp van het Platform of de daaruit verkregen data inbreuk te maken op rechten van anderen. Hieronder wordt mede verstaan maar is niet beperkt tot:

   1. grootschalig ongevraagde e-mail of andere communicatie versturen,

   2. overlast of storingen veroorzaken, onder meer door het uitvoeren of coördineren van denial-of-serviceaanvallen, het besturen van botnets of kwaadaardige software zoals virussen of spyware.

 4. Indien De Parkinson Vereniging constateert dat Gebruiker bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag De Parkinson Vereniging zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. De Parkinson Vereniging heeft daarbij het recht de Gebruikersovereenkomst per direct te beëindigen, daarnaast zal het Account worden geblokkeerd en indien van toepassing met onmiddellijke ingang de geplaatste informatie van Gebruiker te verwijderen.

 5. Indien naar het oordeel van De Parkinson Vereniging hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van het Platform is De Parkinson Vereniging gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

 6. De Parkinson Vereniging kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op Gebruiker verhalen. Gebruiker vrijwaart De Parkinson Vereniging van alle claims van derden in verband met door Gebruiker geplaatste informatie

 7. De Parkinson Vereniging zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard ook die door Gebruiker geleden als gevolg van de afsluiting van het Platform of als gevolg van de verwijdering van de informatie dan wel het verstrekken van persoonsgegevens.

 8. Gebruiker vrijwaart en zal De Parkinson Vereniging schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de informatie op het Platform afkomstig van Gebruiker.

 9. De Parkinson Vereniging is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is De Parkinson Vereniging gerechtigd om naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt dat Gebruiker inbreuk maakt op diens rechten of deze Gebruikersvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens. De Parkinson Vereniging kan tevens alle relevante informatie over Gebruiker op verzoek overhandigen aan een hiertoe bevoegde instantie en alle andere handelingen verrichten die deze instanties De Parkinson Vereniging verzoeken te verrichten in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. 

ARTIKEL 6: BESCHIKBAARHEID EN ONDERHOUD

 1. De Parkinson Vereniging spant zich in om het Platform beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

 2. De Parkinson Vereniging onderhoudt het Platform actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.

 3. De Parkinson Vereniging mag van tijd tot tijd de functionaliteit van het Platform aanpassen. Daarbij zijn de feedback en suggesties van Gebruiker welkom, maar uiteindelijk beslist De Parkinson Vereniging zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. De Parkinson Vereniging is gerechtigd deze wijzigingen zonder voorafgaande melding toe te passen.

 4. Naar oordeel van De Parkinson Vereniging kunnen Diensten verwijderd worden van het Platform dan wel toegevoegd worden aan het Platform. 

ARTIKEL 7: INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. De het Platform, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen is het intellectueel eigendom van De Parkinson Vereniging of dat van haar licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van De Parkinson Vereniging, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

 2. Informatie die Gebruiker opslaat of verwerkt via het Platform is en blijft eigendom van Gebruiker. De Parkinson Vereniging verkrijgt een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor het Platform en/of de Diensten, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. Dit gebruiksrecht loopt ook door na beëindiging van de Gebruikersovereenkomst. De geplaatste berichten van Gebruiker in het Platform zullen door De Parkinson Vereniging geanonimiseerd worden.

 3. Onder het gebruikersrecht als genoemd in het vorige artikel valt ook het recht om de informatie geaggregeerd en geanonimiseerd te verwerken voor statistische doeleinden. Deze informatie is op geen enkele wijze te herleiden naar een persoon.

 4. Indien Gebruiker informatie stuurt naar De Parkinson Vereniging, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft zij De Parkinson Vereniging een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor het Platform. Dit geldt niet voor informatie die Gebruiker nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

 5. De Parkinson Vereniging zal geen kennis nemen van vertrouwelijke gegevens (zoals persoonlijke berichten) die Gebruiker opslaat en/of verspreidt via het Platform, tenzij dit expliciet is overeengekomen met Gebruiker of Gebruiker daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Gebruiker zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt. 

ARTIKEL 8: PRIJZEN

 1. Het gebruik van het Platform is kosteloos. Het Platform is slechts toegankelijk voor leden, als vermeld in artikel 12.  

 2. De vereniging is gerechtigd kosten voor het Platform in rekening te brengen. De Parkinson Vereniging zal de hoogte van de kosten voor het Platform ten minste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding schriftelijk dan wel via het Platform aankondigen zodat Gebruiker daar kennis van kan nemen. 

ARTIKEL 9: OVERMACHT

 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de internet- of telecommunicatie-infrastructuur, (D)DoS-aanvallen (Distributed Denial of Service), binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat De Parkinson Vereniging door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Gebruikersovereenkomst redelijkerwijs niet van De Parkinson Vereniging kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Gebruikersovereenkomst door De Parkinson Vereniging worden opgeschort, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 2. Indien een overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn voor zover dit voortkomt uit de overmachtsituatie. 

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

 1. De hierna volgende leden zijn niet van toepassing voor de Gebruiker als zijnde consument die niet handelt in de uitvoering van beroep of bedrijf.

 2. De totale aansprakelijkheid van De Parkinson Vereniging wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Gebruikersovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat Gebruiker in twaalf (12) maanden voorafgaand aan de schadebrengende gebeurtenis aan De Parkinson Vereniging heeft betaald en met een maximum van EUR 100,00 inclusief btw per gebeurtenis waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.

 3. De Parkinson Vereniging is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 4. De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van De Parkinson Vereniging.

 5. Gebruiker vrijwaart De Parkinson Vereniging van alle claims van derden in verband met de data die Gebruiker opslaat en uitleest middels het Platform en/of de Diensten, in het bijzonder (maar niet uitsluitend) waar het betreft een schending van privacyrechten in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (bijvoorbeeld het openbaren van gegevens die enkel via het Platform beschikbaar zijn).

 6. Voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is vereist dat Gebruiker de schade uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontdekking schriftelijk bij De Parkinson Vereniging meldt. 

ARTIKEL 11: DUUR EN OPZEGGING

 1. De Gebruikersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De Gebruikersovereenkomst kan te allen tijde door Gebruiker dan wel De Parkinson Vereniging worden opgezegd.

 2. Een opzegging van de Gebruikersovereenkomst geldt uitdrukkelijk niet als een opzegging van een Ledenovereenkomst. Een opzegging van de Ledenovereenkomst geldt tevens als een opzegging van de Gebruikersovereenkomst.

 3. Bij opzegging en beëindiging zal De Parkinson Vereniging de berichten van Gebruiker anonimiseren zoals bepaald in artikel 7 lid 2 en de persoonsgegevens van Gebruiker verwijderen.

 4. De Parkinson Vereniging heeft het recht de Gebruikersovereenkomst per direct te beëindigen indien Gebruiker deze Gebruikersvoorwaarden overtreedt. 

ARTIKEL 12: WIJZIGING VOORWAARDEN

 1. De Parkinson Vereniging heeft het recht deze Gebruikersvoorwaarden op ieder moment aan te passen.

 2. De Parkinson Vereniging zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding schriftelijk dan wel via het Platform aankondigen zodat Gebruiker daar kennis van kan nemen.

 3. Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling in de Gebruikersvoorwaarden niet wenst te accepteren, kan zij tot de datum van inwerkingtreding de Gebruikersovereenkomst opzeggen. 

ARTIKEL 13: OVERIGE BEPALINGEN

 1. Op deze Gebruikersvoorwaarden en alle Gebruikersovereenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 2. De Parkinson Vereniging is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Gebruikersovereenkomst over te dragen aan een derde die de dienst of betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

 3. Indien een bepaling in deze Gebruikersvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is hieraan tevens voldaan indien de mededeling per e-mail wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

 4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door De Parkinson Vereniging wordt geacht juist te zijn, tenzij Gebruiker dienaangaande tegenbewijs levert.

 5. Indien een bepaling in deze Gebruikersvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruikersvoorwaarden en/of Gebruikersovereenkomst aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap