De rol van de huisarts vanuit het perspectief van de parkinsonpatiënt | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

De rol van de huisarts vanuit het perspectief van de parkinsonpatiënt

De rol van de huisarts vanuit het perspectief van de parkinsonpatiënt

Afstudeeropdracht mevr. M. de Vries

Geplaatst op 16 februari 2017

Samenvatting
Dit onderzoek is gedaan in opdracht van de Parkinson Vereniging. De Parkinson Vereniging heeft als doel het vergroten van de invloed in het speelveld van de gezondheidszorg. Een onderdeel hiervan is de wens om de zorg meer vanuit patiëntperspectief in te vullen. Om dit te kunnen realiseren is het van belang erachter te komen wat het perspectief is van parkinsonpatiënten. In dit onderzoek wordt gekeken naar de rol van de huisarts vanuit het perspectief van de parkinsonpatiënt om op die manier beter aan te sluiten de behoeften van de parkinsonpatiënt. Het doel van het onderzoek is om te achterhalen wat parkinsonpatiënten vinden van de rol van de huisarts en wat ze hierin graag anders zouden zien. Hieruit komt de volgende hoofdvraag naar voren: "Hoe vindt de parkinsonpatiënt dat de rol van de huisarts moet zijn?"

Allereerst is er in het theoretisch kader gekeken naar literatuur waarin bekeken werd welke rol de huisarts vervult en wat hier mogelijke kanttekeningen van zijn. Ook is er gekeken welke behoeften meespelen met betrekking tot de rol van de huisarts. Tot slot is er onderzocht of bepaalde kenmerken van de doelgroep een rol spelen in de relatie tussen parkinsonpatiënt en de huisarts.

In het veldonderzoek is gebruik gemaakt van een topiclijst die is samengesteld vanuit de literatuur uit het theoretisch kader. De topiclijst dient als leidraad voor de dertien interviews die zijn gehouden met parkinsonpatiënten. De interviews werden opgenomen en vervolgens getranscribeerd. Daarna is er gecodeerd en zijn de onderzoeksresultaten geanalyseerd.

Uit de resultaten kwam naar voren dat de behoefte aan begeleiding van de huisarts afhangt van de mate waarin andere zorgverleners begeleiding bieden. Wel bestaat bij iedere parkinsonpatiënt behoefte aan begeleiding in de laatste fase van de ziekte van Parkinson. Daarnaast zijn tijd en de kwaliteit van contact belangrijke aspecten als het gaat om de rol van de huisarts. Er is behoefte aan meer contact om de ziekte van Parkinson met de huisarts te bespreken. Meer tijd kan daarnaast ook het opbouwen van een relatie bevorderen tussen huisarts en patiënt. Wel is het belangrijk dat tijdens het contact met de huisarts de communicatie goed verloopt, de huisarts het initiatief neemt en interesse toont. De parkinsonpatiënt verwacht dat de huisarts informatie geeft over de ziekte van Parkinson. Daarnaast zijn er parkinsonpatiënten die van de huisarts verwachten dat de huisarts de regie voert en fungeert als aanspreekpunt. In het onderzoek kwam kort de rol van de mantelzorger aan bod. Het blijkt dat de mantelzorger soms ook behoefte heeft aan betrokkenheid en interesse vanuit de huisarts.

Concluderend kan de huisarts diverse rollen aannemen. De huisarts heeft het overzicht van alle zorg die de parkinsonpatiënt gebruikt. Bij deze rol vormt de huisarts het aanspreekpunt en is hoofdbehandelaar van de patiënt. Hij heeft de regie en voert overleg met medische specialisten.

Andere parkinsonpatiënten verwachten een minder grote rol van de huisarts, aangezien de behoeften van deze patiënten al vervuld worden door andere zorgverleners.

Opmerkelijk is dat het voor parkinsonpatiënten niet altijd duidelijk is welke rol de huisarts aan kan nemen.

Lees hier het volledige rapport.

Tags:


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap