Preferentiebeleid | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Preferentiebeleid

Preferentiebeleid 

Menal Ahmad, Zorgbelang Gelderland

In de Handleiding Geneesmiddelsubstitutie van het KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie) wordt geneesmiddelsubstitutie als volgt gedefinieerd:

Geneesmiddelsubstitutie is het onderling vervangen van geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, dezelfde sterkte en dezelfde farmaceutische vorm. Meestal gaat het om het vervangen van het spécialité door een generiek product (KNMP, 2012).

De afgelopen jaren zijn een toenemend aantal spécialité medicijnen uit patent gegaan en bij verschillende fabrikanten verkrijgbaar in hun generieke vorm (Zarowitz, Semla, 2009). Het verschil tussen een spécialité en een generiek geneesmiddel is dat een spécialité het originele geneesmiddel is waarbij de fabrikant een patent heeft op de werkzame stof. Zodra het patent verstreken is, mogen andere fabrikanten het spécialité namaken. Er wordt dan gesproken van een generiek geneesmiddel (Steeg-van Gompel, Weenink, Harmsen, 2011).

Om te besparen op kosten, wordt het preferentiebeleid door zorgverzekeraars gehanteerd (Steeg-van Gompel, Weenink, Harmsen, 2011). Het preferentiebeleid is een voorkeursbeleid dat door zorgverzekeraars gehanteerd wordt bij de geneesmiddelenvergoeding. Dit beleid houdt in dat een zorgverzekeraar binnen een groep van gelijke geneesmiddelen (met dezelfde werkzame stof, sterkte en farmaceutische vorm) een voorkeursgeneesmiddel aanwijst. Het gaat hierbij om het generieke geneesmiddel (NZA, 2013).

Het belangrijkste uitgangspunt bij de geneesmiddelsubstitutie is dat de effectiviteit en de veiligheid van de geneesmiddelen gelijkwaardig is. Bij de registratie van generieke geneesmiddelen wordt dit getoetst, men mag er daarom vanuit gaan dat een geregistreerd generiek geneesmiddel even effectief en veilig is als het spécialité (KNMP, 2012).

Echter, bij bepaalde geneesmiddelen wordt geneesmiddelsubstitutie afgeraden (KNMP, 2012). Het is namelijk bekend dat bij een aantal geneesmiddelgroepen de omzetting van spécialité naar generiek kan leiden tot een achteruitgang van het ziektebeeld (Zarowitz, Semla, 2009). Bij de therapeutische behandeling van de ziekte van Parkinson kan dit aan de orde zijn (Leeuw, 2012). Hierover is echter nog weinig bekend, aangezien wetenschappelijk onderzoek naar dit probleem zeer beperkt is. Dit onderzoek richt zich daarom op verkenning van de nadelige gevolgen en risico’s van geneesmiddelsubstitutie bij Parkinson patiënten. Het betreft een algemeen oriënterend onderzoek.
De bevindingen en aanbevelingen die uit dit onderzoek voortkomen, worden ter advies voorgelegd aan de Parkinson Vereniging.

Klik hier voor het rapport.

Parkinson en het preferentiebeleid

Onderzoek naar problematiek omtrent het preferentiebeleid

Doelstelling

In dit artikel wordt beschreven wat de aard en de omvang van het problematiek is rondom preferentiebeleid bij Parkinsonpatiënten. Het doel van dit onderzoek is achterhalen hoe vaak, bij hoeveel patiënten welke problematiek zich nu voor doet.

Methode

Dit onderzoek bestond uit een kwantitatieve enquête en een kwalitatieve verdieping. In totaal hebben 135 Parkinsonpatiënten de enquête ingevuld. Hiervan zijn 12 respondenten uit de data verwijderd, omdat ze niet binnen de doelgroep vielen. Daarnaast zijn zes Parkinsonpatiënten telefonisch geïnterviewd.

Resultaten

Uit dit onderzoek blijkt dat 52% van de Parkinsonpatiënten met geneesmiddelsubstitutie te maken heeft (N=123). Meer dan de helft van de Parkinsonpatiënten die met geneesmiddelsubstitutie te maken heeft, ondervindt gezondheidsproblemen door de substitutie. De omzetting naar een generiek geneesmiddel heeft doorgaans niet levensbedreigende consequenties, maar is in veel gevallen een duidelijke aanslag op kwaliteit van leven, blijkt uit dit onderzoek en uit de meldingen bij LAREB. Dit kan variëren van minder ernstige (misselijkheid) tot hele ernstige (enorme slaperigheid) consequenties. De apotheek heeft bij 3% van de Parkinsonpatiënten die met geneesmiddelsubstitutie te maken heeft, de medicatie omgezet met toestemming van de voorschrijver (N=64). 76% van de Parkinsonpatiënten zijn niet geïnformeerd over de mogelijke nadelige gevolgen van de omzetting door de apotheek (N=50).

Conclusie

De medicatie van meer dan de helft van de Parkinsonpatiënten is gesubstitueerd. Van hen heeft de helft hiervan matig tot ernstige problemen ondervonden. De apotheek heeft in 3% van de gevallen de voorschrijver om toestemming gevraagd voor de substitutie.

Klik hier om het rapport te downloaden

Parkinson en het preferentiebeleid

Voorjaar 2013 bereikten signalen van parkinsonpatiënten de Parkinson Vereniging en Zorgbelang Gelderland (de koepel van lokale patiëntenverenigingen, ouderenbonden en cliëntenraden in Gelderland). In sommige gevallen was het voor de patiënt onduidelijk of de verwisseling van medicijnen nu wel of niet problematisch was. Andere patiënten ondervonden behoorlijke problemen. Naar aanleiding daarvan heeft Zorgbelang Gelderland een vooronderzoek uitgevoerd samen met het lectoraat IZF (Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie) van de Hogeschool Utrecht (Ahmad, 2013).

In dit vooronderzoek zijn alle relevante partijen benaderd en is een beeld geschetst is van de problematiek. Er was inderdaad veel onduidelijkheid en in sommige gevallen reden tot zorg. Als vervolg zijn er vier deelonderzoeken uitgevoerd. Eén onder zorgverzekeraars (Dusan Ilic, student Farmakunde van Hogeschool Utrecht), één onder patiënten (Fairuz Thawfiq, student Farmakunde van Hogeschool Utrecht), één onder apothekers (Zeynep Dincer, student Farmakunde van Hogeschool Utrecht), éen onder neurologen (Robert Beekman, medewerker Zorgbelang Gelderland).

Het doel van de vervolgonderzoeken was het verzamelen van meer kengetallen alsook het schetsen van een beeld van mogelijke oplossingen.

Al met al heeft het gehele traject meer dan twee jaar gekost, maar er ligt nu wel een rapport op tafel dat de knelpunten goed weergeeft en dat aanbevelingen doet voor de toekomst. Aan ons als Parkinson Vereniging nu de taak om samen met andere partijen oplossingen te vinden voor dit probleem. Want dat een aantal parkinsonpatiënten op dit moment schade ondervinden door de huidige situatie, staat voor ons buiten kijf.

Klik hier om het volledige rapport te downloaden.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap