Proefschrift Chris Vriend | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Proefschrift Chris Vriend

(Dis)inhibitie – hersenscanonderzoek van neuropsychiatrische symptomen bij de ziekte van Parkinson

Geplaatst op 2 april 2015

De ziekte van Parkinson (ZvP) is een chronische hersenaandoening. Lange tijd is de ZvP primair gezien als bewegingsstoornis met klachten van stijfheid, traagheid en beven. Echter de ZvP is meer dan alleen motorische klachten en gaat ook gepaard met angstklachten, depressiviteit en impulsiviteit. Het doel van dit proefschrift was de neurobiologische achtergrond van deze neuropsychiatrische symptomen te onderzoeken met behulp van hersenscanonderzoek om hersenvolume, hersenactiviteit en dopamine beschikbaarheid te meten en in verband te brengen met deze symptomen. Dopamine is een signaalstof die de activiteit van zenuwcellen beïnvloedt en wordt geproduceerd door specifieke zenuwcellen die in de ZvP degenereren. Het gevolg is dat in de ZvP de communicatie tussen zenuwcellen ernstig wordt verstoord en motorische klachten optreden. In dit proefschrift lieten we zien dat bij Parkinsonpatiënten een vermindering in dopamine beschikbaarheid ook belangrijk is voor het optreden van depressiviteit en de ontwikkeling van impulsiviteitsklachten (bijvoorbeeld gok- of eetverslaving). Op basis van deze resultaten formuleerden wij een model om de ontwikkeling van deze klachten te verklaren aan de hand van verminderde dopamine productie en Parkinsonmedicatie.

Daarnaast zagen wij dat angstklachten zijn gerelateerd aan een kleinere amygdala, een belangrijke hersenstructuur voor emotie verwerking, en dat Parkinsonpatiënten zonder impulsiviteitsklachten ook al moeite hebben met het onderdrukken van hun impulsen, wat betrokkenheid van de biologische achtergrond van de ZvP impliceert.  De resultaten in dit proefschrift dragen bij aan het ontrafelen van de neurobiologische achtergrond van angst, depressie en impulsiviteit en bieden handvaten voor het gebruik van hersenscanonderzoek om het risico op het ontwikkelen van deze neuropsychiatrische stoornissen in te schatten.

(Dis)Inhibition – Imaging Neuropsychiatry in Parkinson’s disease

Parkinson’s disease (PD) is a chronic neurodegenerative disorder. Until recently PD was primarily seen as a movement disorders with symptoms of rigidity, slowness of movement and tremors. However, PD is more than just a movement disorder and is also characterized by anxiety, depression and impulsivity. The aim of this dissertation was to investigate the neurobiological underpinnings of these neuropsychiatric symptoms using neuroimaging techniques to measure brainvolume, brainactivity and dopamine availability and relate these to neuropsychiatric symptoms. Dopamine is a neurotransmitter that modulates the activity of neurons and is produced by specific neurons that degenerate in PD leading to reduced dopamine availability. As a consequence, the communication between neurons is greatly disturbed and motor symptoms ensue. In this dissertation we showed that in PD patients reduced dopamine availability is also important for the severity of depression and the development of impulsivity (for example gambling or compulsive eating). Based on these results we formulated a model to explain the development of these symptoms according to diminished dopamine and dopamine medication for PD. Moreover, we observed that anxiety symptoms were related to a smaller amygdala, a brain structure important for emotional processing, and that PD patients without impulsivity already show impairments in inhibiting their impulses. The results described in this dissertation advance our knowledge on the neurobiological underpinnings of anxiety, depression and impulsivity and provide clues for the use of neuroimaging techniques to assess the risk for developing neuropsychiatric symptoms.

Tags:


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap