Belangenbehartiging/Zorgbelang | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Belangenbehartiging/Zorgbelang

Zorgbelang Nederland

Informatie en klachtenopvang: voor hulp bij een vraag of klacht over de gezondheidszorg

Algemene informatie

In Nederland zijn dertien regionale Zorgbelangorganisaties actief. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg. Zij zijn met elkaar en met de landelijke patiëntenorganisaties verbonden via Zorgbelang Nederland.

De dertien regionale Zorgbelangorganisaties zijn met elkaar verbonden in een brancheorganisatie. Zorgbelang Nederland is aanspreekpunt en spreekbuis voor het contact met de landelijke patiëntenorganisaties. Zorgbelang Nederland is lid van Patiëntenfederatie Nederland. Via Zorgbelang Nederland kunnen de Zorgbelangorganisaties zich profileren als gesprekspartner voor de landelijke politiek, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Zorgbelang Nederland treedt tevens op als coördinator bij gezamenlijke projecten. De organisatie wordt deels door de leden gefinancierd. Overige inkomsten verkrijgt de organisatie uit het fonds PGO (wordt afgebouwd) en via meerjarenprojecten.

Bij een regionale Zorgbelangorganisatie zijn gemiddeld 80 tot 400 patiënten- en consumentenorganisaties aangesloten. Om goed op de hoogte te zijn van de wensen, vragen en klachten van burgers onderhoudt een Zorgbelangorganisatie intensief contact met die lidorganisaties. Ook richt zij zich rechtstreeks tot de regionale patiënten en consumenten door bijvoorbeeld meldweken rond een bepaald thema te organiseren.

Projecten

De Zorgbelangorganisaties werken gezamenlijk aan verschillende projecten. De projecten zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de zorgvrager.

Beleidsterreinen

Binnen de zorg is een viertaal belangrijke terreinen te onderscheiden: zorg in de eerste lijn (bijvoorbeeld huisarts, apotheek, fysiotherapeut en tandarts), ziekenhuiszorg, langdurige zorg (AWBZ) en maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zorgbelang heeft op elk terrein een visie geformuleerd en doelstellingen om deze vorm van zorg te verbeteren vanuit het perspectief van de cliënt.

Zorg in de eerste lijn

Goede zorg die dichtbij is georganiseerd maakt dat mensen ondanks ziekte, handicap of ouderdom kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Zorgbelangorganisaties werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de eerstelijnszorg door:

 • uitdragen van kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief,
 • stimuleren van de dialoog tussen zorgaanbieders en patiënten,
 • participeren in verbetertrajecten,
 • beïnvloeden van de zorginkoop door zorgverzekeraars.
 • Ziekenhuiszorg

Marktwerking, eisen aan en toezicht op de kwaliteit door zorgverzekeraars en de aandacht van de media dwingen de ziekenhuizen tot strategische keuzes. Keuzes voor specialisatie en afstoten van taken zullen gevolgen hebben voor de bereikbaarheid. Zorgbelangorganisaties werken aan de verbetering van ziekenhuiszorg door:

 • standpuntontwikkeling en invloed op de besluitvorming van ziekenhuizen,
 • beïnvloeding van zorgverzekeraars,
 • verspreiden van methodieken voor de inbreng van patiënten in verbetertrajecten.
 • Langdurige zorg

De uitvoering van de AWBZ ligt bij de zorgverzekeraars. Zorgbelang Nederland treedt op namens de Zorgbelangorganisaties. Samen met diverse landelijke partijen wordt gewerkt aan het versterken van de rol van de patiënten als derde partij in het zorginkoopproces.

Lokaal beleid

De decentralisatie van het beleid voor zorg en welzijn zet door. Zorgbelangorganisaties ondersteunen de lokale belangenbehartiging. Zij werken aan verbetering van zorg en welzijn door:

 • stimuleren van lokale participatie,
 • monitoren van het lokale Wmo-beleid.

Adressen in de regio

Zoekt u informatie over de Zorgbelangorganisatie in uw regio? Wilt u weten hoe u met deze organisatie in contact kunt komen? U vindt deze gegevens door aanklikken van een provincie in onderstaand rijtje of op het kaartje rechts op de website www.zorgbelang-nederland.nl

Contactgegevens

Zorgbelang Nederland is gevestigd in het Piet van Dommelenhuis, naast winkelcentrum Kanaleneiland in Utrecht. Churchillaan 11, 1e verdieping. 3527 GV  Utrecht.

Telefoonnummer: 030-2991970. E-mail: info@zorgbelang-nederland.nl

Vergroten van de toegang tot geneesmiddelen

De Stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening (EGV) zet zich in om de beschikbaarheid van noodzakelijke geneesmiddelen voor patiënten in Nederland te vergroten en stappen te ondernemen indien de toegang tot zorg in de knel komt. Daartoe:

 • voert de Stichting EGV gezamenlijke acties met patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen en koepelorganisaties;
 • voert de Stichting EGV intensief overleg met veldpartijen waaronder overheid omtrent de toegankelijkheid van zorg;
 • organiseert de Stichting EGV congressen omtrent de toegang tot zorg (zoals het congres Dure Diagnostiek van oktober 2011);
 • monitort de Stichting EGV de toegang tot zorg voor patiënten, zie www.monitorgeneesmiddelen.nl, en
 • fungeert de Stichting EGV als expertisecentrum voor overige patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen en koepels  omtrent de aanspraak en toegankelijkheid tot innovatieve (dure) zorg.

Hierbij geldt dat de Stichting EGV met alle veldpartijen in de zorg overleg pleegt en kunnen alle veldpartijen in de zorg, zoals beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, apothekerskoepels, zich tot de Stichting EGV wenden.

Juridische helpdesk

Daarnaast voert de Stichting EGV een juridische Helpdesk waartoe patiënten en voorschrijvers zich kunnen wenden met een vraag of probleem over de vergoeding of verstrekking van geneesmiddelen. Degenen die zich melden worden kosteloos bijgestaan door een kundige juridisch medewerker of advocaat en worden, als dat noodzakelijk is, zelfs kosteloos gerechtelijke procedures gevoerd om de toegang tot zorg voor een patiënt(engroep) te waarborgen. Vanuit de Helpdesk worden daarbij tevens problemen gesignaleerd die mogelijk een bredere aanpak behoeven.

www.stichtingegv.nl

www.monitorgeneesmiddelen.nl

Tel:   010 – 480 09 42


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap