Wat is integratieve geneeskunde?

Wat is integratieve geneeskunde?

1 juli 2014

De term integratieve geneeskunde is in 1999 ontstaan in de Verenigde Staten toen een aantal universitair medische centra zich verenigden in het Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine. Zij vonden het tijd om zich sterk te maken voor een integrale gezondheidszorg, met als doel het stimuleren van gezondheid.

Thans werken in de VS meer dan zestig medi­sch aca­de­mi­s­che cen­tra samen aan de ontwik­ke­ling van integratieve geneeskunde (IM) door mid­del van onderzoek en oplei­ding. In Europa, met name in Duitsland en Engeland, vin­den ook talloze ontwik­ke­lin­gen plaats op het gebied van IM. Enkele zie­ken­hu­izen in Neder­land ver­ken­nen de moge­li­j­k­he­den van IM of onderzo­e­ken of ze op dit gebied iets kun­nen opstar­ten. Het eerste Nederlandse ziekenhuis dat IM biedt is het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis. Diverse instel­lin­gen voor oude­ren­zorg in Neder­land pas­sen, naast reguliere zorg, ook com­ple­men­taire zorg toe in de prak­tijk.

Omschrijving van de behandeling                     

Inte­gra­tive Medi­cine is een zorgvisie die zich richt op vitaliteit, welbevinden en mogelijkheden en niet zozeer op ziekte, klachten en beperkingen. De rela­tie tus­sen behan­delaar en patiënt speelt daarbij een belan­gri­jke rol. IM legt de nadruk op het vermogen van het lichaam om te genezen. Teneinde het zelfhelend vermogen te optimaliseren richt IM zich op zowel de fysieke als de mentale en emotionele aspecten van de mens. Al deze dimensies zijn relevant om ziekte en gezondheid te kunnen begrijpen. Uit­gangs­punt is dat de wis­selwer­king tus­sen lichaam en psy­che wordt erkend en wordt betrok­ken bij pre­ven­tie en her­stel van ziekte. IM is gefocust op de minst inva­sieve, minst toxi­s­che en minst dure met­hode om gezond­heid te sti­mu­le­ren en com­bi­ne­ert waar mogelijk wetenschappelijk bewezen reguli­ere behandelingen met com­ple­men­taire behandelingen. Bij het stre­ven naar zo goed moge­lijke genezing wor­den naast het lichaam ook andere aspecten van de per­soon betrok­ken. Bin­nen de visie van IM wordt de eigen verantwo­or­de­li­j­k­heid van de patiënt voor zijn of haar gezond­heid en behan­de­ling erkend. De pijlers van IM zijn preventie, het inzetten van de meest effectieve therapie (regulier en/of complementair), de essentiële individuele arts-patiëntrelatie en het gebruik maken van een helende omgeving. Ook voeding, beweging en ontspanning kunnen een belangrijk deel van het behandelplan zijn.

Effectiviteit

Amerikaanse onderzoeken (o.a bij Duke, Harvard, Stanford en Mayo Clinic) hebben de gunstige werking van IM inmiddels duidelijk gemaakt. Belan­grijk is dat de patiënt zelf ook aan­ge­reikt kri­jgt wat hij/zij kan bijdra­gen aan een zo goed moge­li­jke balans, zowel in pre­ven­tie als her­stel van ziekte. Bin­nen IM ligt de nad­ruk niet op ziekte en bestri­j­ding van symp­to­men, maar op gezond­heid en wel­be­vin­den, met uit­brei­ding naar behoud en her­stel van vita­li­teit en zin­ge­ving. Regulier gebru­ikte met­ho­den wor­den daar­bij geïn­te­gre­erd met wetenschappelijk bewezen com­ple­men­taire technieken. In Nederland biedt het Nationaal Informatie en Kenniscentrum Integrative Medicine (NIKIM) voor medisch specialisten en andere geïnteresseerde professionals een netwerk voor IM. Voor Parkinsonpatiënten staat deze wijze van behandelen helaas nog in de kinderschoenen.

Behandelaars

Speciaal daartoe opgeleide (huis-)artsen en specialisten (in Nederland helaas nog schaars).

Vergoeding verzekeraars

Het reguliere deel van de behandeling door huisarts of specialist zal normaal vergoed worden. Niet geïntegreerde aanvullende therapieën zullen in de regel gedekt zijn onder een  aanvullende dekking.

Literatuur

Ben­son H.M.D., Har­vard Medi­cal School, Mind/body Inter­ven­tions, Healt­hCare and Mind/Body Medi­cal Cen­ters, Sep­tem­ber 22, 1998

Karlien Bongers en Astrid Koppen, Integrative Medicine, Arbeiderspers, sept. 2011 (Nederlandstalig)

David A., Trans­lat­ing gui­de­li­nes into pra­ctice, Can. Med. Assoc. Jour­nal, augustus 1997,157(4)

Har­don, A. Applied Health Research, Ant­hro­po­logy of health and health care. 3th edi­tion 2001, amsterdamhink, Mar­gret, Inte­gra­tive Medi­cine in het Slo­ter­vaartzie­ken­huis. De belem­me­rende en bevor­de­rende facto­ren met betrek­king tot de imple­men­ta­tie van Inte­gra­tive Medi­cine in het Slo­ter­vaartzie­ken­huis. Vumc, 2006

Kathi J. Kem­per, Sunita Vohra, Richard Walls, Task Force on Com­ple­men­tary and Alter­na­tive Medi­cine, Pro­vi­sio­nal Section on Com­ple­men­tary, Holi­stic and Inte­gra­tive Medi­cine, The use of com­ple­men­tary and Alter­na­tive Medi­cine in Pedi­a­trics, Pedi­a­trics 122(6): 1374. (2008)

Kli­ni­ken Essen-Mitte, Der Auf­bau der Abteilun für Natur­heil­kunde und Inte­gra­tive Medizin.

NPCF, De kwa­li­teit van de gezond­heidszorg in patiën­ten­per­spectief (Deze bro­chure bevat de kwa­li­teitscri­te­ria vanuit patiën­ten­per­spectief over alter­na­tieve geneeswijzen.)

Rakel. D, A. Weil, Phi­los­ophy of Inte­gra­tive Medicine

Santa Ana, C., The adop­tion of com­ple­men­tary and alter­na­tive Medi­cine: a fra­mework for deci­sion making. Jour­nal of healt­hcare mana­ge­ment 46:4 2001

Vis­ser A, Busch M, Wys­mans M, Nota Com­ple­men­taire Zorg. Utre­cht: Forum Com­ple­men­taire zorg, 2004

Vohra, S, Feld­man, K, et al. Inte­grat­ing com­ple­men­tary and alter­na­tive Medi­cine into aca­de­mic medi­cal cen­ters: Expe­ri­ence and per­cep­tions of nine lea­ding cen­ters in North Ame­rica. BMC Health ser­vi­ces research. 2005.

Ardesch, Simone, Mednet okt. 2013 “Meer interesse voor Integrated Medicine”

Bronvermelding      

NIKIM  -  IOCOB  -  Van Praag Instituut  -  Simone Ardesch  -  Louis Bolk Instituut

Met bijzondere dank aan Simone Ardesch (IM opgeleid huisarts met praktijk Idomind te Amsterdam) en Inge Boers (arts/onderzoeker Louis Bolk Instituut)

Labels:

Terug naar boven