Parkinsonzorgverleners leren nog beter samen te werken

Parkinsonzorgverleners leren nog beter samen te werken

19 februari 2020

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd en opgeleid zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met parkinson. Meer dan 3.200 zorgverleners (onder andere fysio- en oefentherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en parkinsonverpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk. Samenwerking, kennisdeling en expertise staat voorop in de netwerken. Daarom ontmoeten ParkinsonNet-zorgverleners elkaar onder meer tijdens speciale regiobijeenkomsten.

HAN.png

Regiobijeenkomsten

Hoe organiseert een ParkinsonNet-regio deze regiobijeenkomsten zó, dat hierdoor de samenwerking tussen de zorgverleners optimaal wordt? In een gezamenlijk project keken de HAN University of Applied Sciences, de Parkinson Vereniging en ParkinsonNet hoe de samenwerkingsvaardigheden van zorgverleners in een regio versterkt kunnen worden middels een experimenteel leertraject (leerlaboratorium). Voor dit leertraject zijn in ParkinsonNet-regio Roermond de bijeenkomsten op een nieuwe manier voorbereid en vormgegeven, gericht op versterken van samenwerking in het netwerk. In deze bijeenkomsten ‘nieuwe stijl’ kwamen diverse onderwerpen aan bod en zijn nieuwe werkvormen gebruikt. Wat leverde dit leerlaboratorium aan inzichten op?

Subgroepen

Tijdens een van de bijeenkomsten kwam naar voren dat de regio Roermond groot is en dat het daarom zinvol is om de zorgverleners een deel van de bijeenkomst in betekenisvolle subgroepen op te splitsen. Dit betekende concreet werken in subgroepen van zorgverleners die in de praktijk ook met elkaar zouden kunnen samenwerken omdat ze in hetzelfde gebied werken. Hierdoor leert men elkaar in de eigen (sub)regio beter kennen, en vindt het werken en leren in de regiobijeenkomst directer aansluiting bij het dagelijks werk van zorgverleners en de zorg voor de patiënt.

Voorbeelden

De betrokken zorgverleners hadden veel behoefte om met elkaar meer concrete casuïstiek te bespreken. Ze willen dus graag voorbeelden uit de eigen praktijk inbrengen tijdens een regiobijeenkomst, om gebruik te maken van de expertise van de andere zorgverleners in de groep. Tijdens een van de bijeenkomsten pakten zij dit op een nieuwe manier op. Namelijk in kleine groepjes in plaats van met alle zorgverleners bij elkaar, zoals gebruikelijk was.

Patiënten betrekken

Een ander belangrijk aandachtspunt in het project was het betrekken van mensen met parkinson en hun naasten bij het netwerk: Wat verwachten mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten van de parkinsonzorg in hun regio? Patiëntbetrokkenheid betekent niet dat er bij iedere regiobijeenkomst voor zorgverleners, patiënten aanwezig hoeven zijn. Om te achterhalen wat de patiënten en naasten in de regio Roermond verwachten, is er in dit project voor gekozen om een aantal mensen met parkinson en hun partners te interviewen. Deze interviews zijn gehouden door studenten logopedie en ergotherapie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Hieruit blijkt vooral dat mensen met parkinson behoefte hebben aan informatie, over hun ziekte en over de behandelmogelijkheden. De zorgverleners in de regio kunnen hieraan bijdragen door te vertellen en laten zien wie ze zijn en wat ze voor patiënten kunnen betekenen; op bijeenkomsten of bijvoorbeeld door een folder te maken. De zorgverleners gaan ermee aan de slag om te bedenken op welke manier ze dit verder zullen oppakken. Vanuit de interviews blijkt er bij patiënten ook behoefte te zijn aan informele ontmoetingen met andere patiënten. Ook dit is een onderwerp waar de zorgverleners in een regio met elkaar iets aan kunnen bijdragen, bijvoorbeeld door een Parkinson Café te ondersteunen of door een beweeggroep voor mensen met parkinson te begeleiden. De onderwerpen die uit de interviews boven zijn gekomen, zijn dus goede punten om in de regiobijeenkomsten van zorgverleners verder te bespreken om te kijken wat ze gezamenlijk op kunnen pakken.

Expertise benutten

Uit dit project werd duidelijk dat het anders organiseren en invullen van de regiobijeenkomsten voor zorgverleners er toe bijdraagt dat de samenwerking tussen de zorgverleners in de betreffende regio verbetert. Men weet beter wie er werkzaam is in de regio en men weet elkaars expertise te benutten. Het inbrengen van de behoeften van de patiënten door middel van de interviews bleek hierbij waardevol. De vraag is nog wel of deze nieuwe energie in de bijeenkomsten behouden blijft in een regio, wanneer de begeleiding vanuit de projectgroep hierbij niet meer aanwezig is. In Roermond zijn ze hier zelfstandig mee aan het experimenteren. Ook voor andere regio’s is dit wellicht zinvol en daarom start er binnenkort een vervolgproject, waarin wordt gekeken hoe ParkinsonNet in iedere regio het best zorgverleners ondersteunt om zelf een goede organisatie van de regiobijeenkomsten op te pakken om samenwerking te verbeteren. Want voor optimale parkinsonzorg, is goede samenwerking tussen alle betrokkenen essentieel.

Dit project is financieel ondersteund door SIA (KIEM-hbo 2018), met cofinanciering van HAN University of Applied Sciences, de Parkinson Vereniging en ParkinsonNet.

 

 

Labels:

Terug naar boven