Waterstofgas

Waterstofgas

28 september 2022

Vorig jaar stond in Parkinson Magazine een artikel over waterstofgas als aanvullende behandeling tegen parkinson. Recent is de werkgroep aanvullende therapieën gestuit op een wetenschappelijke publicatie waarin gewaarschuwd wordt voor het ontstaan van het uiterst giftige Chroom 6+ bij elektrolyse van water met een roestvrijstalen elektrode. Chroom 6+ is een stof die gevaar kan opleveren voor de gezondheid, is kankerverwekkend en eczeem, astma of COPD kan veroorzaken. Misschien kent u het uit het nieuws doordat het in verf zat bij Defensie en de NS.

Update over waterstofgas 28-9-2022:

De door de meeste mensen met parkinson gebruikte Condit Medicare apparaten blijken bij navraag niet getest te zijn op het ontstaan van Chroom 6+ of andere giftige stoffen. Ook kan de leverancier geen inzicht geven in de gebruikte materialen in de geleverde apparaten. Er is maar één manier waarop aangetoond kan worden of deze appraten veilig zijn en dat is goed en gedegen onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren.

Daarmee kan verondersteld worden dat er een risico is aan het gebruik van deze apparaten. Zolang dit gedegen en onafhankelijk onderzoek niet is uitgevoerd, kan de Parkinson Vereniging dus niet zeggen dat het gebruik van de apparatuur veilig is.

Lees hier deze wetenschappelijke publicatie

Parkinson Magazine

Lees hier het artikel in Parkinson Magazine

Water

Reacties op deze publicatie

Reactie van een lezer, d.d. 23 mei 2021:

In Parkinson Magazine nr. 3 van mei 2021 trof ik op pagina 14 - 15 een artikel aan van Mike Schellart over “krachtwater”. In eerste instantie dacht ik een informatief artikel aan te treffen over nieuwe ontwikkelingen m.b.t. Parkinson. Dat viel nogal tegen. Caspar Pompe stelt in het artikel dat enkele Nederlandse Parkinson-patiënten na inhalatie van waterstofgas of “watergas” opmerkelijke resultaten vertoonden. Het volgende citaat is een goede samenvatting van enkele (denk)fouten die Pompe maakt:

Waterstofgas of watergas (elektrisch geladen water in gasvorm) blijkt – geïnhaleerd of opgelost in water – geneeskracht te hebben (…)

Het poneren dat waterstofgas o.a. bij Parkinson een geneeskrachtige werking zou hebben vraagt om een gedegen onderbouwing op basis van onderzoek. Dan bedoel ik niet informatie uit de alternatieve hoek die op het internet circuleert. Pompe geeft overigens ook aan dat nader onderzoek noodzakelijk is. In het artikel wordt volstaan met een uitgebreide anekdotische weergave van de ervaringen van één Parkinson-patiënt. De opvallendste zin in die weergave is: Omdat waterstof een basisstof is, kan het je lichaam basisenergie geven. Het natuurwetenschappelijk niveau van deze uitspraak lijkt me ongeveer nul te zijn.

Het is nogal verwarrend dat Caspar Pompe de naam “watergas” gebruikt als synoniem van waterstofgas. Hij gebruikt die naam zowel voor zijn stichting als voor zijn website. Chemici bedoelen met de naam watergas een mengsel van koolstofmonoxide en waterstof, maar Pompe geeft een geheel eigen definitie: “elektrisch geladen water in gasvorm”. Strikt genomen is dit onzin. Dit lijkt vooral het verkeerd begrepen resultaat van een bekende chemische reactie: bij elektrolyse van water ontstaat waterstofgas (en zuurstofgas). Het is onjuist dit waterstofgas te beschrijven als “elektrisch geladen water”.

Voor een paar duizend euro blijken apparaten te koop te zijn die waterstofgas produceren d.m.v. elektrolyse. Na inhaleren van deze speciale waterstof zouden allerlei symptomen van Parkinson en andere ziekten verminderen. Hierboven heb ik al commentaar gegeven op deze opvatting.

Caspar Pompe geeft nog een eigen draai aan het verhaal en stelt dat “watergas” (hij bedoelt dus waterstofgas) door water gebubbeld kan worden en dan gedronken kan worden. Hij noemt dit “krachtwater”. Kennelijk maakt het niet uit dat waterstof dan in de maag terecht komt i.p.v. in de longen. Dat waterstof bijzonder slecht oplost in water betekent overigens dat erg veel “krachtwater” gedronken moet worden om een beetje waterstof in de maag te krijgen.

Een belangrijk probleem is dat Caspar Pompe het verschil niet lijkt te begrijpen tussen water (H2O) en waterstof (H2). Dat zijn twee verschillende stoffen met totaal verschillende eigenschappen. Hij gaat, ook op zijn website, uitgebreid in op de rol van water in cellen en lijkt zich niet te realiseren dat waterstof daar helemaal niets mee te maken heeft.

Kortom, het gehalte aan pseudowetenschap in dit artikel is uitzonderlijk hoog. Jammer. Regelmatig lees ik in Parkinson Magazine interessante wetenschappelijke artikelen over onderzoek naar Parkinson. Het publiceren van dit artikel (zonder begeleidend commentaar van de redactie) lijkt me echter een serieuze vergissing van de redactie. Ik zou het waarderen als u een reactie in het magazine wilt plaatsen.

Reactie Caspar Pompe, d.d. 21 september 2021:

Hierbij geef ik graag een beknopte reactie op de ingezonden brief.

Waterstof, watergas of water(stof)gas

In de literatuur, zoals bijvoorbeeld in Medisch Dossier (https://www.medischdossier.org/archief/bruisen-van-gezondheid/) wordt waterstof, watergas (ook wel Browns Gas genoemd of HHO) en water(stof)gas door elkaar gebruikt. Best verwarrend. Soms wordt de term waterstof gebruikt als men eigenlijk over watergas blijkt te hebben. Vaak doet de auteur dat om niet in een oeverloze discussie te geraken. Een deel van die discussie kan je verwachten uit chemische hoek. Want daar wordt onder watergas verstaan een mengsel van waterstof en koolmonoxide. Eigenlijk is dat dus een synthesegas, een kool-watergas. Bij ‘ons’ is watergas een gas van water (een aparte verschijningsvorm van water naast ijs, water en stoom). Maar hier haak je waarschijnlijk al af.

Dit is een semantische discussie. Niet van belang voor de discussie of het werkt om Parkinson te verlichten. Daarom hebben we indertijd samen besloten hier geen aandacht aan te besteden en de verwarring maar te laten bestaan. Die zal altijd wel blijven bestaan. Dus dit is een zinloze discussie.

Watergas inademen en krachtwater drinken

Uit de literatuur blijkt dat het (diep) inademen van watergas het belangrijkste is van de therapie. Wij hebben uit eigen meting geconstateerd dat het krachtwater na relatief korte tijd zijn kracht verliest. Het Anti-Oxidatie Potentieel (AOP) van het krachtwater neemt na productie snel af van circa – 200 mV tot 0 en wordt daarna positief. Dus, als het water direct na productie gedronken wordt werkt het als anti-oxidant.  

Dus de heer Kempen heeft hier een punt dat watergas inademen het meest effect heeft.

Wetenschappelijk onderzoek

De heer Kempen doet met de term ‘pseudowetenschap’ de vele onderzoekers waarnaar wij refereren te kort. Er is een sterk groeiende hoeveelheid studies, met name uit Azië. Dr Mohaupt, waarnaar wij verwijzen op de website, heeft een beknopt literatuuroverzicht gegeven. Maar in het westen wordt nog te weinig onderzoek gedaan. Bij het congres Parkinson op Maat (210903) bleek dat Professor Bloem zelfs niet op de hoogte is van deze watergastherapie. Daarom geven we met de Watergas4Parkinson groep een aanzet om bij de medische wetenschap in Nederland interesse op te wekken voor watergastherapie.

Werkt de watergastherapie?

Ik ga liever niet in detail op de verschillende opmerkingen in de lange brief van de heer Kempen. Waar het om gaat is of de watergastherapie werkt voor Parkinson. De voorzichtige conclusie is dat we met onze beperkte proefgroep (21 deelnemers, 18 deelnemers 2 of 3 scores van de Parkinson Monitor). 2 deelnemers zijn achteruitgegaan, 6 deelnemers hebben een gelijkblijvende score en 10 deelnemers melden een verlichting van de klachten. In algemene zin melden de deelnemers over meer energie te beschikken en minder moe te zijn. Het energie-aspect komt in de Parkinson Monitor helaas niet  aan de orde.

Met vriendelijke groet,

Caspar Pompe

Watergas 4 Parkinson

Stichting Watergas.NU

Reactie van de auteur van het artikel, d.d. 30 september 2021:

U heeft de Parkinson Vereniging een mail gestuurd waarin u reageert op het artikel over waterstofgas in het Parkinson Magazine. Uw opmerkingen richten zich voornamelijk op uitspraken van de heer Caspar Pompe van de Stichting Watergas.nu. Daarom heb ik de heer Pompe om een reactie gevraagd en deze heeft u inmiddels ontvangen via mevrouw Jobien Wind, beleidsmedewerker van de Parkinson Vereniging.

Het betreffende artikel is een vaste rubriek van 2 pagina’s in het Parkinson Magazine waarin een aanvullende therapie wordt belicht (let op: wij noemen dit beslist geen alternatieve therapie). Het artikel(item) wordt ingestoken en besproken door de Werkgroep Aanvullende Therapieën (WAT) van de Parkinson Vereniging en wordt voor publicatie nog gelezen door enkele leden van de werkgroep en de eindredactie. Helaas is er van veel aanvullende therapieën niet altijd veel (onomstotelijk wetenschappelijke) informatie beschikbaar en/of wordt er weinig onderzoek naar gedaan. Daar is de WAT zich van bewust. Daarom doen wij ons best zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met aanvullende therapieën. In het Parkinson Magazine van augustus (pagina 14/15) staat een artikel over de WAT waarin dit verder wordt toegelicht.

Daarbij wil ik nog toevoegen dat het Parkinson Magazine geen wetenschappelijk magazine is, maar een blad voor parkinsonpatiënten. Daarom zijn in het betreffende artikel geen (ingewikkelde) technische termen gebruikt, maar is het een artikel geworden dat voor iedere lotgenoot toegankelijk en begrijpelijk is. Zo legt de heer Pompe in zijn reactie uit waarom geen uitgebreide uitleg over waterstofgas en/of watergas is gegeven.

Verder is zorgvuldig research gedaan naar dit item alvorens tot publicatie over te gaan. Zo zijn een flink aantal (wetenschappelijke  of wetenschappelijk onderbouwde) artikelen en bronnen geraadpleegd. Deze zijn niet allemaal vermeld gezien de hoeveelheid en leesbaarheid van het artikel. Echter, mede vanwege uw reactie zullen wij in de toekomst hier wel aandacht aan besteden, bijvoorbeeld door een soort disclaimer bij het artikel te plaatsen. Wij geven zelf geen oordeel over een therapie. Wij signaleren en informeren en  laten deskundigen daarover hun licht schijnen. Het is aan de lezer daarover te oordelen.

Uit de vergaarde informatie kwam verder naar voren dat er (internationaal) meerdere parkinsonpatiënten zijn die waterstofgas naar tevredenheid gebruiken. De ervaring van de heer Van Haasteren staat dus niet op zichzelf. De reden dat de heer Van Haasteren is geïnterviewd, is dat dit het format van het artikel is waarbij naast het informatieve deel (vaak) een lotgenoot aan het woord wordt gelaten over zijn ervaringen. Daartoe was de heer Van Haasteren bereid.

Daarnaast hebben we ook een reactie uit (Nederlandse) wetenschappelijke kring opgehaald en deze kritische noot verwerkt in het artikel (hoor en wederhoor).

Tot slot, de apparaten die waterstofgas produceren zijn in Nederland te koop vanaf €598,-, blijkt uit onze informatie. Op internet zijn zelfs al waterstof-generatoren (soort waterkokers) te koop vanaf €50.-, maar of die net zo effectief zijn wordt sterk betwijfeld.

Ik hoop u hierbij verder voldoende te hebben geïnformeerd. Zoals mevrouw Wind aangaf in haar mail is het plan om uw vraag, samen met het artikel uit Parkinson Magazine en de antwoorden te publiceren op de website van de Parkinson Vereniging.

Reactie van een lezer d.d. 2 oktober 2021: Watergas

Caspar Pompe was zo vriendelijk te reageren op mijn vorige brief. In die brief gaf ik aan dat het erop lijkt dat hij het verschil niet begrijpt tussen water en waterstof. Uit zijn reactie op mijn brief blijkt dat dat nog steeds het geval is. Ik giet mijn kritiek in de vorm van een kort college over watergas en verwante zaken. Achter de formules staat de fase van de stof vermeld: (g) = gas; (l) = vloeistof; (s) =  vaste stof. Overigens vindt Pompe het onderstaande onbelangrijk en hoogstens een semantische discussie. Kennelijk begrijpt hij een aantal afspraken in de chemie niet.

formule

chemische naam

opmerkingen

H2 (g)

waterstofgas

(Pompe: watergas)

molecuul bestaat uit twee waterstofatomen; brandbaar gas; kan o.a. gemaakt worden door elektrolyse van water; als Pompe ten onrechte de term watergas gebruikt, bedoelt hij kennelijk deze stof; eigenlijk is dat niet zozeer verwarrend, maar gewoon fout; Pompes definitie van watergas “elektrisch geladen water in gasvorm” is natuurlijk ook helemaal fout: het is geen water en de moleculen hebben geen lading

 H2O (g)

waterdamp

logisch zou de naam watergas zijn, maar die wordt niet vaak gebruikt (behalve door Pompe, wel met een andere betekenis); vergelijk bv. met koolstofdioxidedamp / koolstofdioxidegas; de tweede naam is gebruikelijk; Pompe gebruikt voor deze stof de naam stoom, maar dat is niet mijn eerste keus; stoom is een mengsel van waterdamp en waterdruppeltjes: H2O (g) + H2O (l)

H2O (l)

water

puristen zouden de naam diwaterstofmono-oxide gebruiken; daarmee wordt de opbouw van een watermolecuul beschreven, nl. twee waterstofatomen en één zuurstofatoom (dus eigenlijk H2O1)

2O (s)

ijs

dit is de derde fase van water; volgens Pompe is er nog een vierde fase van water, nl. watergas oftewel gas van water; wat zou dat kunnen zijn (wat is de formule), want waterdamp is het niet…

CO (g) + H2 (g)

watergas; of synthesegas

mengsel van de gassen koolstofmono-oxide en waterstof; om verwarring te voorkomen gebruikt Pompe de naam watergas voor waterstof; bij mij werkt dat niet, mijn verwarring neemt sterk toe; eigen schuld, ik zit in de chemische hoek

HHO (g)

?

lijkt op H2O, maar is volgens de Amerikaan Ruggiero Santilli een andere stof; hij heeft een nieuwe theorie bedacht waarmee hij de bijzondere eigenschappen van deze stof denkt te verklaren; dankzij internet kan iedereen uitzoeken of dat gelukt is; met deze stof zou het rendement van een verbrandingsmotor toenemen; Pompe heeft zich daar enkele jaren geleden ook uitgebreid mee beziggehouden; we zitten nu in de hoek van “auto rijdt op water”; ook al pseudowetenschap

Hopelijk is het gelukt de lezer te overtuigen. Als een stof dezelfde formule heeft als waterstofgas en dezelfde eigenschappen heeft als waterstofgas, noem het dan gewoon waterstofgas en niet watergas.

Ik ga niet in op andere punten die Pompe aanstipt, omdat mijn reactie dezelfde blijft als in mijn oorspronkelijke brief.

Labels:

Terug naar boven