Behandeling van angstklachten met acupunctuur bij de ziekte van Parkinson

Behandeling van angstklachten met acupunctuur bij de ziekte van Parkinson

15 november 2022

Van alle patiënten met de ziekte van Parkinson heeft 26% last van angstklachten en angststoornissen. Typerend voor parkinson zijn de angstklachten die optreden tijdens het uitwerken van dopaminerge medicatie, de zogenaamde ‘wearing-off anxiety’. Daarnaast is er ook vaak sprake van situatieve angst, bijvoorbeeld tijdens activiteiten waarbij er een risico is op vallen.

door Werkgroep Wetenschapsnieuws

Er is geen enkel onderzoek gepubliceerd naar de effectiviteit van medicamenteuze behandeling van angstklachten bij de ziekte van Parkinson. Het aantal onderzoeken naar de effectiviteit van niet-medicamenteuze behandeling van angstklachten bij de ziekte van Parkinson is zeer beperkt en leidt bovendien aan ernstige methodologische tekortkomingen.

Een Chinese onderzoeksgroep heeft recent een onderzoek gepubliceerd over de effectiviteit van acupunctuur voor de behandeling van parkinsonpatiënten met angstklachten. Zeventig parkinsonpatiënten, waaronder 34 vrouwen (48,5%) en 36 mannen (51,4%), werden door loting ingedeeld in twee gelijke groepen. De artsen noch de patiënten wisten in welke groep zij waren ingedeeld. Gedurende 8 weken onderging de ene groep ‘echte’ acupunctuur en de andere groep ‘schijn’ acupunctuur. Vierenzestig patiënten (91%) voltooiden de interventie en de follow-up na 8 weken, waaronder 30 vrouwen (47%) en 34 mannen (53%) met een gemiddelde leeftijd van 62 jaar.  Het onderzoek vond plaats in de Parkinsonkliniek van een ziekenhuis in China.

Als meetinstrument hanteerden de onderzoekers de ‘Hamilton Anxiety Scale (HAM-A)’ score. Deze schaal bestaat uit 14 items, elk gedefinieerd door een reeks symptomen die een bepaald aspect van angst meten. Elk item wordt gescoord op een schaal van 0 (niet aanwezig) tot 4 (ernstig), met een totaalscorebereik van 0-56, waarbij <17 milde tot matige ernst aangeeft en 25-30 matig tot ernstig. In dit onderzoek lagen de HAM-A scores tussen de 10 en 20.

Secundaire uitkomsten waren de scores op de ‘Unified Parkinson Disease Rating Scale (UPDRS)’, de ‘39-item Parkinson Disease Questionnaire (PDQ-39)’.

Aan het begin van de studie was de gemiddelde HAM-A score 19 en bij het beëindigen van de behandeling, na 8 weken, 15 voor elk van de 2 groepen. Dus een daling van 4 punten. Na nog weer 8 weken later in de follow-up, waren er significante verschillen, namelijk 18 ± 3 voor de mensen die een schijnbehandeling kregen, en 11 ± 3 voor de mensen die de echte behandeling hadden ondergaan. Wat overigens opvalt is dat de veranderingen in de controlegroep niet significant lijken gezien de meet (on-)nauwkeurigheid.

Volgens de auteurs van deze studie kan acupunctuur een effectieve behandeling zijn voor angstklachten bij patiënten met de ziekte van Parkinson.  Deze bevindingen suggereren dat acupunctuur het welzijn van patiënten met de ziekte van Parkinson verbetert.

De Werkgroep Wetenschapsnieuws voegt hieraan toe:

Het is niet duidelijk of acupunctuur effectief is, omdat na 8 weken behandeling geen verschil werd gevonden tussen de twee groepen. Dat er vervolgens na 8 weken tijdens de follow-up wel een verschil optrad is opmerkelijk. Hier is echter geen goede verklaring voor gegeven.

Het effect van de behandeling op langere termijn na de follow-up is niet onderzocht en daardoor onbekend. Te verwachten is dat patiënten boostersessies nodig hebben of langdurige behandeling om eventuele therapeutische resultaten vast te houden. Dit verdient nader onderzoek. 

Onze conclusie is dat gezien het bovenstaande de bewijskracht van dit onderzoek laag is.

Bron: 

Effectiveness of Acupuncture for Anxiety Among Patients with Parkinson Disease: A Randomized Clinical Trial,  

Jing-qi Fan, PhD;Wei-jing Lu, MM;Wei-qiang Tan, MM; Xin Liu, PhD; Yu-tingWang, PhD; Nan-buWang, PhD; Li-xing Zhuang, PhD

JAMA Network Open. 2022;5(9):e2232133. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.32133

Labels:

Terug naar boven