Meer geld nodig voor patiënten-, cliënten- en gehandicaptenorganisaties

Meer geld nodig voor patiënten-, cliënten- en gehandicaptenorganisaties

9 mei 2023

Nederlandse patiënten-, cliënten- en gehandicaptenorganisaties hebben meer geld nodig om hun werkzaamheden in de toekomst op een goede manier te kunnen blijven uitvoeren. Dat stellen de koepelorganisaties Patiëntenfederatie Nederland, MIND en Ieder(in) in een oproep aan het Nederlandse kabinet: “Voor een volwaardige stem van patiënten, cliënten en hun naasten zijn deze organisaties onmisbaar.”

PatiëntenFederatie Nederland

De Parkinson Vereniging kan meer doen

Ook de Parkinson Vereniging vindt dat er meer geld nodig is om de werkzaamheden in de toekomst op een goede manier te kunnen blijven uitvoeren. Directeur Nickie van der Wulp: "Door onze samenwerking met ParkinsonNet, ziekenhuizen, medisch specialisten, onderzoekers en overheid dragen wij bij aan het vormgeven van passende zorg voor mensen met parkinson. Wij kunnen nog meer doen! Passend bij de essentiele rol die patiënten spelen in de realisatie van de doelen van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) kunnen wij ons sterk maken voor de verdere uitrol van Punt voor Parkinson, dat opname van mensen met parkinson in het verpleeghuis vertraagt met minimaal 4 jaar. Als de overheid dit ook belangrijk vindt, en als ik het IZA mag geloven vindt de overheid dat ook, dan hoort hier een evenredige verhoging van de subsidie bij."

Onmisbare rol

Nederlandse patiëntenorganisaties verkrijgen hun budget grotendeels uit het zogeheten PG-beleidskader. In het op handen zijnde nieuwe kader blijven de voorgestelde budgetten voor patiëntenorganisaties ver achter bij de steeds grotere en belangrijkere rol die patiëntenorganisaties in de zorg spelen: “De vraag naar ervaringsdeskundigen en ervaringskennis en de roep om de menselijke maat is enorm. Patiënten-, cliënten- en gehandicaptenorganisaties spelen daar een onmisbare rol in. Die rol zal in de ontwikkeling naar passende zorg – zoals onder andere uitgesproken in het IZA – alleen maar groter worden. Die ontwikkeling vraagt om een groter budget dan de afgelopen jaren het geval was,” aldus de drie koepels.

Schijntje

De koepelorganisaties hebben berekend dat voor een volwaardige stem van patiënten, cliënten en hun naasten minstens 70 miljoen euro nodig is. Dat is 20 miljoen euro meer dan nu wordt voorgesteld in het nieuwe pg-beleidskader: “Op de VWS-begroting van 100 miljard euro is dat eigenlijk een schijntje, nog minder dan één duizendste van het totaal. Voor een volwaardige stem van patiënten, cliënten en hun naasten is het echter onmisbaar,” aldus de koepelorganisaties.

Consultatie en petitie

Het nieuwe PG-beleidskader lag afgelopen maand ter consultatie. Dat betekent dat iedereen die dat wil zijn of haar zienswijze op dat beleidskader kon geven. Koepelorganisaties Patiëntenfederatie Nederland, MIND en Ieder(in) hebben dat met het hierboven genoemde als belangrijkste boodschap gedaan. 

Op 9 mei bieden de koepelorganisaties, namens hun achterban, aan de Tweede Kamereen petitie aan, waarin ze oproepen tot een ruimer budget. 

Het manifest

Meer geld voor patiënten-, cliënten- en gehandicaptenorganisaties

Samen roepen wij u op het kabinet te vragen om 20 miljoen euro extra vrij te maken voor de toereikende financiering van patiënten-, cliënten- en gehandicaptenorganisaties.

Beleidsmakers, zorgorganisaties en uitvoeringsorganisaties kunnen niet zonder goed toegeruste patiënten, cliënten- en gehandicaptenorganisaties. Wij vertegenwoordigen miljoenen mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische kwetsbaarheid. Samen zorgen we voor de inbreng van het patiënten- en cliëntenperspectief, ervaringsdeskundigheid en kennis bij politiek en bestuur, in wetenschappelijk onderzoek en in kwaliteitstrajecten in de zorg, ondersteuning en maatschappelijke participatie. Daarnaast voorzien we in onder andere lotgenotencontact en betrouwbare informatie.

Ministeries, gemeenten en maatschappelijke sectoren doen een toenemend beroep op ons . De vraag naar ervaringsdeskundigen en ervaringskennis en de roep om de menselijke maat is enorm. De toegenomen inzet van patiënten-, cliënten- en gehandicaptenorganisaties vraagt om een groter budget dan de afgelopen jaren het geval was. De financiële middelen, die grotendeels worden verkregen uit het voorgestelde pg-beleidskader van het ministerie van VWS, zijn ontoereikend.

Dit geldt landelijk én voor gemeenten en regio’s. Want veel (zorg)taken in het sociaal domein zijn de afgelopen jaren gedecentraliseerd. Lokaal en regionaal worden beslissingen genomen over de zorg voor en participatie van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische kwetsbaarheid. Wij moeten daarom niet alleen landelijk, maar ook in iedere gemeente en regio goed zijn toegerust.

De zorg kost in Nederland ruim 100 miljard euro per jaar. Inbreng van patiënten en cliënten vindt iedereen belangrijk. Wij  hebben berekend dat voor een volwaardige stem van patiënten, cliënten en hun naasten minstens 70 miljoen euro nodig is. Dat is 20 miljoen euro meer dan nu wordt voorgesteld in het nieuwe pg-beleidskader.

Op de VWS-begroting van 100 miljard euro is 70 miljoen slechts een schijntje, nog minder dan één duizendste van het totaal. Voor een volwaardige stem van patiënten, cliënten en hun naasten is het echter onmisbaar.

 

 

 

 

 

Labels:

Terug naar boven