Bestuur

Het bestuur van de Parkinson Vereniging functioneert als een toezichthoudend bestuur; de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van directie en bestuur zijn vastgelegd in een bestuursreglement en daarop afgestemd directiereglement. Kaders voor deze reglementen zijn de statuten van de Parkinson Vereniging, de meerjarenstrategie en de geldende governanceregelgeving.

Jaarplancyclus

Het bestuur werkt op basis van een jaarplancyclus, gekoppeld aan een informatieprotocol voor de bestuursvergaderingen. Nieuwe bestuursleden worden gezocht op basis van een op de functie afgestemd profiel en op geleide van een rooster van aftreden (maximaal twee keer drie jaar). Tevens is statutair vastgelegd dat tenminste 3 van de 7 (of een bij een bestuur van grotere omvang evenredig deel) van de bestuursleden zelf patiënt dient te zijn. Kandidaten worden onder andere geworven via de website en in het tijdschrift Parkinson Magazine.

Bestuursleden

Voorzitter
Jan Lantink

Vicevoorzitter/secretaris
Jan Jonker

Penningmeester
Inge Blokker

Algemeen bestuurslid
Nick van Holstein

Algemeen bestuurslid 
Laura Daeter

Algemeen bestuurslid 
Rendert Algra

Algemeen bestuurslid
Arjan Oudbier

Terug naar boven